Fokus på bærekraft

Team Care4s arbeid for barna og deres mødre i Uganda støtter opp under en rekke av FNs bærekraftsmål. Vi mener slik støtte er viktig, både for bedrifter og privatpersoner, i 2022.

Vi ser også at Uganda mangler effektiv avfallshåndtering og heller ikke har systemer for gjenvinning. Team Care4 har derfor besluttet at én av linjene på den nye yrkesskolen skal være Gjenvinning og bærekraft. Med Ugandas utgangspunkt kan vi gjøre en stor forskjell med små ressurser og enkle midler.

baerekraftsmaal-01

Utrydde fattigdom

Vi skal i vårt arbeid løfte grupper som ikke hadde noen mulighet for et liv med kvalitet på grunn av økonomi til å få en trygg plattform gjennom vårt utdanningsopplegg

baerekraftsmaal-02

Utrydde sult

Vi vil bidra til å redusere sult både gjennom vårt program med skolemåltider og ved langsiktig å gi kunnskap og tilgang til landbruksjord for økt produksjon av mat på en bærekraftig måte.

baerekraftsmaal-03

God helse

Vi bidrar til bedre helse for barn i Uganda både gjennom vårt moskitonett-prosjekt og ved at alle våre barn og deres mødre/foresatte er med i et eget helseprogram som ivaretar behovet for vaksinasjon og nødvendig medisin.

baerekraftsmaal-04jpg

God utdanning

Alle våre barn kommer fra et liv der utdanning var uoppnåelig. Nå er de elever på skoler med et godt faglig nivå og med en undervisning der barns rettigheter blir ivaretatt på beste måte.

baerekraftsmaal-05

Likestilling mellom kjønnene

Gjennom vårt arbeid sikrer vi jenter utdanning på lik linje med gutter, noe som ikke er etablert i praksis i Uganda fordi jentene må vike om en familie ikke har råd til å gi alle barna utdanning. 95% av våre barn er jenter.

baerekraftsmaal-06

Rent vann og gode sanitærforhold

Vann er liv – rent vann er god helse. Vi bidrar både med bistand til latriner, vannforsyning og kjøkken for bedre mathygiene.

baerekraftsmaal-07

Ren energi for alle

I samarbeid med en sponsor har vi til nå delt ut 2.000 solcellelykter som gir barna og familiene uten strøm tilgang til lys de 12 mørke timene pr døgn. Vi ønsker også å finne alternativer til ved som brensel ved matlaging.

baerekraftsmaal-08

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Vi bidrar til et rettferdig arbeidsliv ved at ansatte i Care4 Starving Children Uganda og lærere på våre skoler, samt andre samarbeidspartnere, gir en rettferdig avlønning. I tillegg er det et mål at våre barn skal få en utdanning som gir dem en framtid i arbeidslivet som gir dem og landet økonomisk vekst.

barekraftsmal-10-ny

Mindre ulikhet

Ved å gi barn og mødre muligheten til bedre boforhold og mat, god skolegang og gode helsetjenester blir ulikheter fjernet. Dette er viktig i vårt arbeid.

baerekraftsmaal-11

Bærekraftige byer og samfunn

Bærekraftig byvekst betyr at slum og fattigområder må vekk. Vårt bidrag er at i underkant av 1.000 familegrupper nå er ute av slummen. Det er et viktig bidrag – ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen.

baerekraftsmaal-12

Ansvarlig forbruk og produksjon

Vår ambisjon om å etablere en egen fagskole for landbruk og håndverks-yrker, vil ha som en viktig betingelse at alt skal utøves innenfor en ansvarlig ramme og med utgangspunkt i oppdatert kunnskap om miljø, klima og bærekraftig, langsiktig virksomhet.

baerekraftsmaal-13

Stoppe klimaendringene

Vi vil i alt vårt arbeid søke løsninger som reduserer klimautslipp – i hovedsak ved å finne alternative metoder som i særlig grad tar utgangspunkt i mulighetene med sol-energi.

baerekraftsmaal-16

Fred og rettferdighet

Kunnskap er en viktig kilde til å unngå konflikter, på samme måte som likebehandling uavhengig av bakgrunn, stammetilhørighet, religion, funksjonsevne eller status. Vårt arbeid favner alle, og har som en rød tråd respekten for hverandre.

baerekraftsmaal-17

Samarbeid for å nå målene

Care4 Starving Children samarbeider med de gode krefter vi kan finne i Uganda med tanke på helse, utdanning, levekår, rettferdighet etc. Vi trenger også sterke partnere her hjemme som kan bidra i vårt arbeid. Det er viktig for hvert eneste barn og mor som kan bli hjulpet. Men det er også viktig i arbeidet med å nå de målsettinger for bærekraft som FN og Norge har forpliktet seg til.

Bærekraftshjulet -gjennomsiktig bakgrunn RGB
Del på sosiale medier